boxed
border
https://idnh.co.il/wp-content/themes/zap/
https://idnh.co.il/
#10b9b9
style4

כללי

24
יונ

כנס מעוף 30.06.2019 בכנס שיתקיים ב-30.06 יוצגו המחלקות השונות במשרד הכלכלה והתעשייה, שבחלקן מסלולי מענקים ובחלקן סובסידיות רחבות ומקיפות. לעיונכם, הסבר באתר משרד הכלכלה והתעשייה על כל נושא בכנס ונציגו. מינהל תעשיות – ראה קישור: https://www.gov.il/he/departments/Units/industries_adminstration מתן רטנר – מנהל תחום קידום אזורי תעשייה הרשות לחדשנות (המדען הראשי לשעבר) – ראה קישור: https://innovationisrael.org.il/ מלכה ניר […]

29
מאי

שלום רב,   מכרז מספר 1/2019 – הודעת עדכון.   לחוברת המכרז האמור צורף כתב כמויות הכולל בתוכו סך כספי בגין התקשורת, הביטחון והמולטימדיה אך בגיליון הסיכום ("סה"כ לכל הפרקים"), הסכום הכולל לא כלל סך כספי בגין המולטימדיה. מצ"ב כתב הכמויות הרלוונטי הכולל אף את הסך הכספי הכולל גם בגין המולטימדיה, אליו יש להתייחס במתן הצעתכם למכרז.   […]

27
מאי

שלום רב, מצ"ב מסמך מענה לשאלות הבהרה שעלו במסגרת מכרז 1/2019 – תקשורת, אבטחה ומולטימדיה בבית עידן הנגב וכן הודעת העדכון למסמך. שימו לב כי תאריך אחרון להגשת ההצעות הינו ב-30.05.2019 עד השעה 12:00 במשרדי עידן הנגב שבמפעל סודהסטרים. יום נעים, פארק התעסוקה המשותף עידן הנגב.

07
מאי

עידן הנגב, חברה עירונית לא.ת. משותף רהט בני שמעון ולהבים  (להלן: "עידן הנגב") מזמינה בזאת לקבל הצעות למכרז פומבי מס' 1/2019 למתן שירותי: אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקת מערכות מולטימדיה, תשתיות תקשורת, מנ"מ וסיבים אופטיים. מפגש מציעים חובה יתקיים ביום 14.5.2019 בשעה 11:00, (ט' באייר, תשע"ט) בבית עידן הנגב שברחוב הקיימות 5, אזה"ת עידן הנגב. הורדת […]

07
מאי

הסתיים סבב לחימה נוסף ושוב נוכחנו כי מגדל צופרים המחובר למרכז שליטה יכול היה לסייע לאלפי העובדים והמבקרים בעידן הנגב לתפוס מיגון מתאים. על פי פיקוד העורף כל מפעל חייב להצטייד בביפר המחובר למרכז השליטה ומופעל אוטומטית דרך מערכות הכריזה התפעוליות. אנו עושים כל מאמץ להתקין מגדל צופרים על גג בית עידן הנגב אך בשלב […]

default
טוען פוסטים...
magnifier
#5C5C5C
on
loading
on